Nastavitve piškotkov

Dostop do podatkov


Osebni podatki v SISBON so zaupni
Dostop do SISBON imajo subjekti iz drugega in tretjega odstavka 15. člena ZCKR, do omejenega nabora podatkov pa lahko dostopajo tudi subjekti iz tretjega odstavka 19. člena ZCKR

Dostop do SISBON imajo tudi subjekti iz tretjega odstavka 11. člena oziroma tretjega odstavek 12. člena, drugega in tretjega odstavka 15. člena ZCKR  in Banka Slovenije.

Dostop do sistema SISBON je omogočen z digitalnimi elektronskimi potrdili, ki jih izdajajo kvalificirane certifikatske agencije v Sloveniji (AC NLB, SIGEN-CA, POŠTArCA, HALCOM-CA). Dostop do podatkov je dovoljen le pooblaščenim osebam pri članu SISBON in vključenem dajalcu kreditov.

Vsak dostop do podatkov se beleži in nadzoruje z verodostojno in celovito revizijsko sledjo ter hrani za obdobje šestih let, tako, da je omogočeno poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani (vključno z vpogledi) in kdo je to storil.

Vsak posameznik - fizična oseba lahko do vseh podatkov, ki se o njem zbirajo v sistemu SISBON, dostopa prek:
 • spletne aplikacije moj.sisbon.si z osebnim kvalificiranim digitalnim potrdilom ali
 • prek zahteve za izpis svojih podatkov, ki jo osebno oddajo pri kateremkoli članu ali Banki Slovenije.

Člani in drugi zakonski upravičenci lahko dostopajo do vseh podatkov v SISBON.

Vključeni dajalci kreditovlahko dostopajo le do določenega nabora podatkov in sicer o:
 • znesku neodplačanega dela obveznosti iz kreditnega posla,
 • znesku obveznosti, s plačilom katerih je potrošnik v zamudi,
 • znesku neodplačanega dela obveznosti, v zvezi s katero se opravlja sodna ali davčna izvršba pri banki,
 • znesku neodplačanega dela obveznosti, za katero je banka začela postopek izterjave, vključno s podatki o omejitvi uporabe ali o onemogočeni uporabi plačilnega računa zaradi izterjave in o ponovni odpravi omejitev.

Vpogled v podatke fizičnih oseb v SISBON s strani članov in vključenih dajalcev kreditov je dovoljen v naslednjih primerih:
 • ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca,
 • ocene kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za člana ali vključenega dajalca kreditov ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla,
 • izterjave,
 • reševanja reklamacije,
 • revizije,
 • posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.