Nastavitve piškotkov

Dostop do podatkov


Osebni podatki v SISBON so zaupni
Dostop do SISBON imajo subjekti iz drugega in tretjega odstavka 15. člena ZCKR, do omejenega nabora podatkov pa lahko dostopajo tudi subjekti iz tretjega odstavka 19. člena ZCKR.

Dostop do sistema SISBON je omogočen z digitalnimi elektronskimi potrdili, ki jih izdajajo kvalificirane certifikatske agencije v Sloveniji (AC NLB, SIGEN-CA, POŠTArCA, HALCOM-CA). Dostop do podatkov je dovoljen le pooblaščenim osebam pri članu in vključenem dajalcu kreditov.

Vsak dostop do podatkov se beleži in nadzoruje z verodostojno in celovito revizijsko sledjo ter hrani tako, da je omogočeno poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani, vključno s podatki o tem, kateri član jih je posredoval in komu so bili posredovani na vpogled

Vsak posameznik - fizična oseba lahko do vseh podatkov, ki se o njem zbirajo v sistemu SISBON, dostopa preko spletne aplikacije moj.sisbon.si z osebnim kvalificiranim digitalnim potrdilom ali preko zahteve za izpis svojih podatkov, ki jo lahko dobijo pri kateremkoli članu ali Banki Slovenije.

Člani lahko dostopajo do vseh podatkov v SISBON.

Vključeni dajalci kreditov lahko dostopajo le do določenega nabora podatkov in sicer o:
  • zamudi pri izpolnitvi posamezne obveznosti nad 90 dni,
  • začetku postopka prisilne izterjave,
  • blokiranem plačilnem računu,
  • deblokiranem plačilnem računu.

Vpogled v podatke fizičnih oseb v SISBON s strani članov je dovoljen samo v naslednjih primerih:
  • ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca,
  • ocene kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za Člana ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla,
  • izterjave zapadlih obveznosti,
  • reševanja reklamacije,
  • revizije,
  • posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.