Nastavitve piškotkov

Pravice komitentov


Pravica do izpisa svojih podatkov iz SISBON
Komitent ima v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če ta pravica ni omejena s posebnim zakonom, med drugim pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kateri član jih je posredoval in komu so bili posredovani, kdaj, na kakšni pravni podlagi in za kakšen namen. Prav tako ima komitent pravico zahtevati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem in  pojasnilo tehničnih oziroma logično-tehničnih postopkov odločanja, če se v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Komitent lahko za izpis zaprosi pri članu SISBON ali pri Banki Slovenije, V ta namen izpolni obrazec "Zahteva komitenta za izpis osebnih podatkov iz SISBON" in ga odda pri kateremkoli članu ali Banki Slovenije. Izpis, informacije in pojasnila se komitentu zagotovijo najkasneje v 15 dneh od prejema njegove pisne zahteve s priporočeno pošto na želeni naslov.

Pravico do informacij in pojasnil, razen pojasnil v zvezi z avtomatiziranim odločanjem, lahko komitent uveljavlja pri kateremkoli članu ali upravljavcu. Pravico do pojasnila v zvezi z avtomatiziranim odločanjem lahko komitent uveljavlja le pri članu, ki izvaja takšno odločanje.

Komitent lahko pooblasti drugo fizično ali pravno osebo, da pridobi njegove osebne podatke iz sistema SISBON. V ta namen mora komitent izpolniti obrazec "SISBON - Pooblastilo", pooblaščenec za vpogled pa še dodatni obrazec "Zahteva za izpis osebnih podatkov iz SISBON po tretji osebi s pooblastilom«. Komitentov podpis na pooblastilu mora biti overjen.


Pravica do popravka podatkov v SISBON
Če komitent posameznim osebnim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek SISBON, utemeljeno nasprotuje, lahko pisno zahteva njihov izbris oziroma spremembo ali popravek pri članu, ki je upravljavec teh podatkov v smislu predpisov o varstvu osebnih podatkov ali pri upravljavcu.

V ta namen mora izpolniti obrazec "Zahteva komitenta za popravek osebnih podatkov v SISBON" in ga osebno oddati pri tistem članu, pri katerem je sklenil posel katerega podatkom nasprotuje. Posameznik lahko obrazec za popravek podatkov odda tudi osebno pri Banki Slovenije v času uradnih ur.


Dopolnitev, popravo ali izbris osebnih podatkov je dolžan član izvesti v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejel zahtevo in o tem obvestiti komitenta, ali ga v istem roku obvestiti o razlogih zaradi katerih tega ne bo storil. 

Če komitent predloži zahtevo glede dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa podatkov upravljavcu, upravljavec to zahtevo v treh delovnih dneh od prejema posreduje članu sistema, ki je posredoval sporen podatek v sistem. Član sistema najkasneje v desetih delovnih dneh od prejema zahteve, komitenta in upravljavca obvesti, ali je zahteva utemeljena ali ne in v istem roku izvede popravek, če je zahteva utemeljena. Če komitent meni, da so mu kršene pravice v zvezi s to zahtevo, lahko zahteva sodno varstvo v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.