Nastavitve piškotkov

Zakonske podlage


Banka Slovenije kot upravljavec sistema in zbirke podatkov SISBON upravlja sistem v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru (ZCKR).

V ta sistem se morajo, v skladu z ZCKR, vključiti:

 

 • banke in hranilnice, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo;
 • banke držav članic ali tretjih držav, ki so ustanovile podružnico v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ter prek podružnice sklepa kreditne posle na območju Republike Slovenije;
 • kreditodajalci s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih prevladujoča dejavnost glede na ustvarjene prihodke preteklega poslovnega leta je opravljanje storitev kreditiranja, finančnega zakupa ali faktoringa;
 • kreditodajalci s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, ki so ustanovil podružnico v Republiki Sloveniji, katerih prevladujoča dejavnost glede na ustvarjene prihodke preteklega poslovnega leta je opravljanje storitev kreditiranja, finančnega zakupa ali faktoringa;
 • kreditodajalci s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so v skladu z zakonom, ki ureja potrošniško kreditiranje, pridobil dovoljenje za opravljanje storitev finančnega zakupa nepremičnin;
 • kreditodajalci s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, ki so ustanovil podružnico v Republiki Sloveniji in preko podružnice opravljajo storitev finančnega zakupa nepremičnin na območju Republike Slovenije;
 • ponudniki plačilnih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme, pridobili dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev v Republiki Sloveniji ter sklepajo kreditne posle v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev na območju Republike Slovenije;
 • ponudniki plačilnih storitev s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, ki so v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme, ustanovili podružnico v Republiki Sloveniji ter prek podružnice sklepajo kreditne posle v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev na območju Republike Slovenije;
 • Družba za upravljanje terjatev bank, ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe za krepitev stabilnosti bank;
 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja stanovanjska razmerja, kadar pri izvajanju svojih nalog v skladu z zakonom sklepa kreditne posle s fizičnimi osebami za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ali lastnih stanovanj in stanovanjskih stavb z nakupom, gradnjo, vzdrževanjem in rekonstrukcijo stanovanj in stanovanjskih stavb;
 • Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, kadar pri izvajanju svojih nalog v skladu z zakonom sklepa kreditne posle s fizičnimi osebami z uporabo instrumentov sklada, ki jih določa zakon ali ustanovni akt;

 

Poleg obveznih članov se v sistem SISBON lahko pod enakimi pogoji vključijo tudi:

 

 • osebe, ki niso obvezni člani sistema izmenjave in v Republiki Sloveniji opravljajo storitve potrošniškega kreditiranja v skladu z zakonom, ki ureja potrošniško kreditiranje,
 • osebe, ki niso obvezni člani sistema izmenjave in imajo sedež ali prebivališče v drugi državi članici in opravljajo storitve potrošniškega kreditiranja ali storitve finančnega zakupa nepremičnin,
 • pravne osebe, ki niso obvezni člani sistema izmenjave in imajo sedež v Republiki Sloveniji ter v okviru svoje glavne dejavnosti opravljajo storitev kreditiranja s sklepanjem kreditnih pogodb


Kreditodajalci, ki niso člani sistema izmenjave informacij in v okviru svoje dejavnosti opravljajo storitve kreditiranja fizičnih oseb s sklepanjem kreditnih poslov na podlagi kreditnih pogodb, pogodb o finančnem zakupu, faktoringu ali zavarovanju, lahko dostopajo do omejenega nabora podatkov, ki jih določa tretji odstavek 19. člena ZCKR.