Informacije o sistemu SISBON

Opredelitev pojmov

SISBON –  sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb, kot je opredeljen v ZCKR. Omogoča avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, povezovanje, spreminjanje, vpogled, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanje osebnih in zaupnih podatkov članov in njihovih Komitentov.

Upravljavec sistema o zadolženosti fizičnih oseb – Banka Slovenije  (v nadaljevanju: upravljavec) zagotavlja pravilno in nemoteno delovanje SISBON in v tem okviru predvsem delovanje programske in strojne opreme ter njeno fizično in elektronsko zaščito, kakor tudi funkcionalnost sistema v smislu določb področnih predpisov (ZCKR in ZPotK-2) in opravlja druge naloge upravljavca v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in določbami ZCKR.

Člani – subjekti iz drugega in tretjega odstavka 15. člena ZCKR.

Vključeni dajalci kreditov – subjekti iz tretjega odstavka 19. člena ZCKR.

Drugi zakonski upravičenci – državni organi in nosilci javnih pooblastil v Republiki Sloveniji, ki jih njihova področna zakonodaja izrecno določa, da lahko pridobijo podatke iz sistema SISBON.

Pogodbeni obdelovalec – pravna ali fizična oseba, ki obdeluje osebne ali zaupne podatke v imenu in za račun upravljavca osebnih podatkov pod pogojem, da izpolnjuje pogoje za opravljanje takšne dejavnosti v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, in v skladu s pogodbo z upravljavcem  zagotavlja operativno pravilno in nemoteno delovanje SISBON, kar pomeni, da zagotavlja delovanje programske in strojne opreme ter njeno fizično in elektronsko zaščito v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in ZCKR. Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov komitentov, ki jih v SISBON posredujejo člani, je obdelovalec podatkov, s katerim upravljavec sklene v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov pogodbo za obdelavo osebnih podatkov komitentov posameznikov in osebnih podatkov pooblaščenih oseb pri posameznem članu.

Komitent – posameznik kot fizična oseba, ki ima pri članu ali več njih izpostavljeno pogodbeno obveznost iz poslov, navedenih v 7. členu ZCKR, ali namerava vzpostaviti tovrstno obveznost kot potencialni dolžnik nasproti kateremu od članov ali vključenih dajalcev kreditov.

Osebni podatki – katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, predvsem z ZCKR opredeljeni podatki o komitentu, njegovih poslih in poslovnih dogodkih, ki jih člani vnašajo oziroma posredujejo in si jih izmenjujejo prek SISBON kakor tudi podatki o zaposlenih pri posameznem članu ali vključenem dajalcu kreditov. V celotnem sistemu se obravnavajo kot zaupni podatki, vsi podatki v skladu ZCKR in s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

ZCKR – Zakon o centralnem kreditnem registru v vsakokratno veljavni vsebini.

ZPotK-2 – Zakon o potrošniških kreditih v vsakokratno veljavni vsebini.

Pravila SISBON – Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON