Informacije o sistemu SISBON

Podatki v SISBON

Člani sistema SISBON, ki skladno z Zakonom o centralnem kreditnem registru (ZCKR) posredujejo podatke v sistem so uporabniki in upravljavci zbirk osebnih podatkov svojih komitentov, fizičnih oseb v SISBON. Odgovorni so za pravilnost in ažurnost podatkov ter zagotavljajo popravek napačnih podatkov v smislu ZCKR in predpisi o varstvu osebnih podatkov. Podatki, ki jih člani posredujejo v SISBON, so:

a) podatki o komitentu

 • osebno ime,
 • datum in kraj rojstva,
 • naslov prebivališča,
 • davčna številka, če je kreditojemalec vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo,
 • za tujo fizično osebo, ki ni vpisana v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, druga podobna identifikacijska oznaka, ki jo tej fizični osebi dodeli organ druge države, v kateri ima fizična oseba svoje prebivališče,
 • podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti).

Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti, ki izhajajo iz kreditnega posla; pri podatkih o osebnem stečaju pa 4 leta po končanju postopka zaradi osebnega stečaja.

b) podatki o poslih

 • transakcijski računi (v primeru odobrenega rednega ali izrednega limita, blokade, omejitve uporabe ali zapadlega dolga),
 • redni in izredni limit na transakcijskem računu,
 • posojila,
 • finančni leasing,
 • kartice z odloženim plačilom,
 • kreditne kartice,
 • kartice za nakup na obroke,
 • dana poroštva,
 • prevzeti posli poslovnih subjektov,
 • plačilni instrumenti,
 • izterjave,
 • davčne, upravne in sodne izvršbe.

Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti, ki izhajajo iz kreditnega posla oziroma končanju postopka davčne, upravne ali sodne izvršbe.

c) poslovni dogodki, ki vplivajo na potek kreditnega posla

 • zaključek posla, kjer je bil dolg poravnan,
 • zaključek posla, kjer dolg ni bil poravnan,
 • zaključek posla zaradi odprodaje dolga,
 • naknadna odprodaja dolga,
 • zaključek posla zaradi ukinitve člana SISBON,
 • umik posla zaradi spremembe zakona,
 • predčasno poplačilo,
 • naknadno poplačilo dolga,
 • sprememba odplačilne dobe,
 • sprememba obroka/anuitete,
 • sprememba limita,
 • nakup na obroke,
 • zavarovanje,
 • umik zavarovanja,
 • neodplačana obveznost,
 • zapadli dolg,
 • poplačilo zapadlega dolga,
 • odlog in konec odloga plačila zapadlega dolga,
 • blokacija in deblokacija računa,
 • omejitev in umik omejitve uporabe računa,
 • prekinitev in nadaljevanje izvršilnega postopka,
 • konec izvršilnega postopka,
 • ustavitev izvršilnega postopka.

Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti iz kreditnega posla in obveznosti dajalca zavarovanja.