Informacije za javnost

Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije Moj SISBON

1. Uvodne določbe

S temi splošnimi pogoji Banka Slovenije, kot skrbnik aplikacije Moj SISBON, določa pravice,
obveznosti in pogoje uporabe mobilne aplikacije Moj SISBON.

2. Opredelitev pojmov

Pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:
»mobilna aplikacija Moj SISBON« je javno dostopna aplikacija Banke Slovenije, ki je na voljo v trgovinah App Store in Google Play, in je namenjena uporabniku za seznanitev z lastnimi podatki, ki se obdelujejo v sistemu SISBON in informiranju uporabnika o dejanjih obdelave njegovih osebnih podatkov;
»mobilna naprava« je mobilni telefon, tablični računalnik ali druga naprava, ki omogoča namestitev mobilne aplikacije Moj SISBON;
»osebno geslo« je kombinacija črk, številk in znakov, ki jo definira uporabnik v skladu z navodili za uporabo mobilne aplikacije Moj SISBON in se uporablja za vstop uporabnika v mobilno aplikacijo Moj SISBON;
»sistem SISBON« je sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb kot ga opredeljuje Zakon o centralnem kreditnem registru;
»splošni pogoji« so vsakokrat veljavni Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije Moj SISBON;
»uporabnik« je vsaka fizična oseba, ki ima na mobilni napravi nameščeno mobilno aplikacijo Moj SISBON in je opravila prijavo mobilne naprave ter aktivirala (omogočila) uporabo mobilne aplikacije prek spletne aplikacije Moj SISBON v skladu z navodili, ki so objavljena v spletni aplikaciji Moj SISBON.

3. Uporaba mobilne aplikacije Moj SISBON

(1) Z označitvijo polja »Strinjam se s Splošnimi pogoji uporabe mobilne aplikacije Moj SISBON«, uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.
(2) Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je uporabnik dolžan plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani ponudnik elektronskih komunikacijskih storitev zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.
(3) Uporaba mobilne aplikacije je uporabniku omogočena praviloma 24 ur na dan, vse dni v letu. Ne glede na prejšnji stavek Banka Slovenije ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku glede morebitnega nedelovanja oz. nemožnosti uporabe mobilne aplikacije, ampak si bo za stalno dostopnost mobilne aplikacije zgolj prizadevala.
(4) Uporabnik lahko v spletni ali mobilni aplikaciji Moj SISBON kadarkoli onemogoči uporabo mobilne aplikacije.
(5) Uporabniku, ki ob vstopu v mobilno aplikacijo petkrat zapored vneseno napačno osebno geslo, se uporaba mobilne aplikacije onemogoči dokler ponovno ne opravi prijave mobilne naprave ter aktivacijo mobilne aplikacije prek spletne aplikacije Moj SISBON.
(6) Uporabnik bo skrbno hranil mobilno napravo, na kateri je nameščena mobilna aplikacija ter osebno geslo in ju varoval kot dober gospodar tako, da bo preprečil izgubo, krajo in/ali zlorabo, ter jih ne bo sporočal ali dajal na vpogled ali v uporabo tretjim osebam, pri čemer je odgovoren za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje osebe uporabile uporabnikovo mobilno napravo in geslo.
(7) Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo mobilne aplikacije. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstne uporabe mobilne aplikacije prišlo, bo uporabnik nemudoma onemogočil uporabo aplikacije v skladu s četrtim odstavkom tega člena.

4. Omejitev odgovornosti

(1) Banka Slovenije si bo po svojih zmožnostih prizadevala za stalno dostopnost do lastnih podatkov v sistemu SISBON z uporabo mobilne aplikacije ter za stalno razpoložljivost mobilne aplikacije, kljub temu pa niti Banka Slovenije, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala z Banko Slovenije pri razvoju ali izdelavi mobilne aplikacije ali še sodeluje, ne prevzema nikakršne odgovornosti in ne daje nikakršnih jamstev za stalno razpoložljivost aplikacije oziroma delovanje njenih posameznih funkcionalnosti.
(2) Uporabnik mobilno aplikacijo uporablja na lastno odgovornost, Banka Slovenije tako ni odgovorna za neposredno ali posredno škodo ali neprijetnost za uporabnika iz naslova nedovoljene obdelave osebnih podatkov ali nedovoljenega razkritja osebnih podatkov, ki so posledica napačne uporabe mobilne naprave na strani uporabnika ali tehničnih ali programskih napak, ki izvirajo iz mobilne naprave, ne glede na to, ali je za te napake odgovoren uporabnik ali tretja oseba.
(3) Banka Slovenije si pridržuje pravico, da lahko brez predhodnega obvestila kadarkoli spremeni ali preneha zagotavljati mobilno aplikacijo in za posledice teh sprememb ne prevzema nikakršne odgovornosti.

5. Varstvo osebnih podatkov

(1) Banka Slovenije bo v zvezi z uporabo mobilne aplikacije zbirala naslednje podatke:
– tip in model mobilne naprave na kateri je uporabnik aktiviral uporabo aplikacije Moj SISBON,
– datum prve in zadnje prijave uporabnika v mobilno aplikacijo Moj SISBON.
(2) Banka Slovenije bo zgoraj navedene podatke uporabljala in obdelovala v skladu z veljavno zakonodajo, podrobnejše informacije o tem kako banka ravna z osebnimi
podatki in o pravicah uporabnika, so na voljo na spletni strani  https://sisbon.si/varovanje-zasebnosti/.
(3) Banka Slovenije ne bo podatkov uporabnikov brez njihovega privoljenja kakorkoli posredovala ali dala v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

6. Zaveze uporabnika

Uporabnik se zaveže, da:
– aplikacije ne bo izrabljal v nelegalne namene,
– ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko
motilo, onesposobilo ali škodovalo aplikaciji, storitvi, skrbniku in/ali njegovi programski ter strojni opremi.

7. Kršitve Splošnih pogojev

(1) V primeru kršitve splošnih pogojev si Banka Slovenije pridržuje pravico, da uporabniku, ki krši določbe splošnih pogojev ali deluje v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do aplikacije.
(2) Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči Banki Slovenije kakršnokoli škodo, je zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovoren v skladu z veljavno zakonodajo.

8. Končne določbe

(1) Banka Slovenije lahko kadarkoli spremeni te splošne pogoje z objavo na spleteni strani »https://sisbon.si/« in v mobilni aplikaciji, vsaj 8 dni pred uveljavitvijo spremembe, o čemer uporabnika ni dolžna predhodno posebej obveščati. Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi splošnih pogojev obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani Banke Slovenije in v sami mobilni aplikaciji.
(2) Morebitne zaznane tehnične težave pri uporabi ali v zvezi z delovanjem mobilne
aplikacije lahko uporabnik sporoči na elektronski naslov info.sisbon@bsi.si
(3) Morebitne spore uporabnik mobilne aplikacije Moj SISBON in Banka Slovenije
prvenstveno rešujeta z medsebojnim dogovorom, sicer pa pred stvarno pristojnim
sodiščem v Ljubljani.
(4) Ti splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem 14.05.2020